محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  •  
  • بیشترین سوالات پرسیده شده

   برای تعیین تعرفه کالا به کدام واحد گمرک مراجعه شود؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۲

   اشخاصی که می خواهند کالا به کشور وارد نمایند جهت تعیین تعرفه کالای مورد سفارش به دفتر تعیین تعرفه گمرک ایران مراجعه و فرم ذیل را تکمیل و ارائه می نمایند. بسمه تعالی به : دفتر تعیین تعرفه شماره :‌ از : تاریخ:‌ موضوع : استعلام تعرفه تلفن :‌ خواهشمند است دستور فرمایند در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (به شرح ظهر ورقه) شماره تعرفه و میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی و شرایط ورود کالای مورد استعلام ، موضوع پروفرم شماره ............ به شرح زیر را که در هیچ یک از گمرکات کشور موجود نبوده و حداکثر ظرف مهلت ...... ماه به کشور وارد خواهد گردید ،‌تعیین و اعلام فرمایند. مبلغ .............. ریال بابت هزینه تعیین تعرفه به موجب رسید بانکی شماره ........ مورخ ............. پرداخت شد. امور مالی مشخصات کامل :‌ 1- 2- 3- 4- مهر و امضاء استعلام کننده مدارک لازم : 1- نمونه کالا 2- اصل کاتالوگ 3- بروشور 4- پروفرم رسیدگی شد تقاضای استعلام تعرفه باتوجه به مدارک ارائه شده کامل است. امضای کارشناس دفتر تعرفه تعداد ..... نمونه کالا دریافت و در ردیف دفتر ثبت شد. امضاء متصدی نمونه ها

   مقدمه : انواع اربابان رجوع دفتر تعیین تعرفه وارزش :‌

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۷

   الف – گروه اول را اربابان رجوعی تشکیل میدهند که بصورت جدی قصد واردات کالا را نداشته و میزان اطلاعات آنها از قوانین و مقررات گمرکی و صادرات و واردات بسیار اندک و یا صفر بوده و می خواهند مقرون به صرفه بودن ورود و ترخیص و فروش (استفاده دارد یا ندارد) را بررسی می نمایند. ب – دسته دوم را افرادی تشکیل میدهند که قصد سفارش کالا به خارج دارند و پروفرم از فروشنده اخذ نموده اند. حسب ارجاع وزارت بازرگانی یا جهت اطمینان بیشتر درخواست تعیین تعرفه وفق تبسره سه ذیل ماده 99 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را دارند. ج – دسته سوم افرادی هستند که کالای آنها به یکی از گمرکات کشور وارد شده و جهت حصول اطمینان ازصحت تعرفه اظهاری و یا تعرفه استنابطی گمرکی به این دفتر مراجعه می نمایند. د – دسته چهارم افرادی هستند که اظهارنامه آنها از طریق گمرکات اجرایی و یا اداره کل بازبینی با صدورمطالبه کسر دریافتی به این دفتر ارجاع شد و در مراحل رسیدگی اسناد، کسب نظریه آزمایشگاه استاندارد یا کمیسیونها می باشد. ه – دسته پنجم را دانشجویان و اساتید دانشگاهها تشکیل می دهند که درصدد چاپ رساله و یا تحقیق در مورد یک ماده یا دستگاه هستند که نیاز به آمار واردات دارند. لذا جهت تعیین تعرفه کالا از طرف دفتر آمار و خدمات ماشینی به این واحد هدایت میشوند. و – گروه ششم افرادی می باشند که جهت اخذ موافقت اصولی و یا ایجاد کارخانه به وزارت صنایع مراجعه می نمایند و درصدد اطلاع از تعرفه ماشین آلات و تعرفه مواد اولیه آن می باشند. با عنایت به موارد شش گانه سؤالات مطروحه و جواب آن به شرح زیر میباشد‌:

   مسافران خروجی چه مقدار ارز می توانند همراه خود ببرند؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ ۱۱:۳۹

   به موجب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر ارز مجاز برای خروج مسافر از کشور توسط هر مسافر صاحب گذرنامه 5000 دلار (اسکناس، چک مسافری و یا ترکیبی از هر دو) و به ازای هر همراه حداکثر معادل 2500 دلار است. خروج ارز بیشتر از سقف مجاز مستلزم داشتن اظهارنامه یا گواهی انتقال از شبکه بانکی است. خروج دینار عراقی، روبل روسیه و افغانی افغانستان بصورت مسافری و تجاری ممنوع است. خروج پول رایج در جمهوری اسلامی ایران به میزان 500 هزار ریال به همراه مسافر مجاز است.

   جایگاه گمرک ایران در تشکیلات دولت ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۴:۳۲

   گمرک ایران بعنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی محسوب میگردد و رئیس کل گمرک ایران بعنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی محسوب میگردد.

   بدون مراجعه به گمرک چگونه می توان تعرفه کالا را پیدا کرد؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۱۶

   در صورت در اختیار داشتن کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال جاری ، در مواردی با مراجعه به فهرست مندرجات جدول ضمیمه کتاب مذکور،‌سپس ملاحظه عنوان قسمت و فصل در صفحه ذکر شده ، ممکن است تعرفه موردنظر مشخص شود ضمن اینکه قسمت و فصل صرفأ جنبه راهنمایی دارد.

   تعرفه یعنی چه ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۳

   تعرفه عبارتست از شرح یک کالا یا محصول تحت یک کد (شماره)‌معین که زبان مشترک کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک در امورواردات ،‌صادرات، بیمه، حمل ونقل و .. می باشد.

   تعداد معاونتهای گمرک ایران؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۴:۲۳

   4 معاونت تحت عناوین اداری و مالی،‌ امور گمرکی،‌ طرح و برنامه ،‌حقوقی

   در ستون شرایط ورود برخی از کالاها بیش از یک شماره (کد)‌ ملاحظه میشود، ‌منظور چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۱۴

   ورود برخی از کالاها مستلزم کسب موافقت بیش از یک وزارتخانه می باشد. (راهنمای کدهای جداول بشرح زیر می باشد) ردیف ورود کالا ممنوع است . 0 ورود کالا موکول به موافقت وزارت بازرگانی است. 1 ورود کالا موکول به موافقت وزارت صنایع و معادن است. 2 ورود کالا موکول به موافقت وزارت جهاد کشاورزی است. 3 ورود کالا موکول به موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است. 4 ورود کالا موکول به موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن است. 5 ورود کالا موکول به موافقت وزارت نفت است. 6 ورود کالا موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 7

   آیا برای تعیین تعرفه هزینه دریافت میشود ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۰

   بلی ، براساس مصوبه هیئت وزیران برای سه قلم کالا به میزان 50000 ریال و برای هر قلم اضافی 10000 ریال بایستی به شماره حساب 90146 گمرک ایران نزد بانک ملی شعبه میرعماد واریز و فیش مربوطه ضمیمه فرم استعلام گردد. هزینه آزمایش به حساب شماره90012 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نزد بانک ملی شعبه استاندارد و به میزان تعیین شده توسط مؤسسه مذکور واریز میشود. برای کالای صادراتی نیز با شرایط فوق تعیین تعرفه میشود.

   حقوق گمرکی چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۷

   حقوق گمرکی وجهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود.

   عوارض گمرکی چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۴

   عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.

   در جدول مقررات و در ستون شرایط ورود شماره هایی از 0 –7 ذکر شده مفهوم آنها چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۱۵

   شماره (0)‌ نشاندهنده ممنوعیت ورود کالا است بقیه شماره ها از (7-1) مربوط به کد وزارتخانه ها به شرح ذیل می باشد که جهت ورود کالا بایستی از مجوز از وزارت مذکوراخذ شود.

   به چه میزان و چه نوع کالاهایی را می توان از طریق پست به خارج از کشور فرستاد ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۵:۵۵

   ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالاهاییکه شرعأ یا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت مقررات مجاز است .

   هزینه های گمرکی چیست و و برای چه نوع خدماتی تعیین و دریافت میشود ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۵:۳۹

   هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیأت وزیران برای تخلیه و بارگیری ،‌انبارداری ،‌آزمایش و تعرفه بندی ،‌بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین و دریافت میشود.‌(ماده 2ق.ا.گ)

   آیا تمامی صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها توانایی انجام تشریفات گمرکی را دارند؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۳۷

   خیر، باتوجه به تخصصی بودن کار گمرک و مراحل مختلف تشریفات گمرکی ، توصیه مؤکد آن است که خدمات حق العملکاران گمرکی که دارای پروانه معتبر حق العملکاری از گمرک ایران هستند استفاده شود و از اعزام کارکنان غیرمتخصص یا افراد متفرقه ای که فاقد توانایی و تخصص لازم هستند جدأ پرهیز نمایند چرا که نتیجه ای جز اتلاف وقت ،‌هزینه و تأخیر در انجام تشریفات گمرکی را در پی نخواهد داشت.

   سود بازرگانی چیست ؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۶:۲۶

   سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران برقرار میگیرد.

   تغییر عنوان، تبدیل حالت پستهای سازمانی؟

   ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ ۱۴:۱۸

   اداره کل امور اداری و واحدهای اجرایی پیشنهادات را ارائه که پس از بررسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعکس و جوابیه جهت اقدام ارسال میگردد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها