شیوه نامه و ارزش کالاهای صادراتی
گمرک جمهوری اسلامی ایران
فايلها
ارزش صادراتي- منتهي به 14 اسفند 95اصلاح اددامه.xlsx 781.144 KB
ارزش صادراتي- منتهي به 17شهريور ماه 95.xlsx 591.499 KB رکورد جدید
ارزش صادراتي- منتهي به 21 اسفند 95اصلاح اددامه.xlsx 784.942 KB
ارزش صادراتي- منتهي به 4 بهمن 95اصلاح اددامه.xlsx 765.389 KB
ارزش صادراتي- منتهي به 17 ارديبهشت 96اصلاح اددامه.xlsx 811.698 KB
ارزش صادراتي- منتهي به 19ارديبهشت 96اصلاح اددامه.xlsx 812.248 KB
ارزش صادراتي- منتهي به 29 دي ماه 95اصلاح ادامه.rar 508.502 KB
ارزش صادراتي- منتهي به 4 اورديبهشت 96اصلاح اددامه.xlsx 794.326 KB
ارزش صادراتي- منتهي به22 خرداد 96اصلاح ادامه.xlsx 816.346 KB
ارزش صادراتي- منتهي به28 فروردين 96اصلاح اددامه.xlsx 785.953 KB
ارزش صادراتي- منتهي به29فروردين 96اصلاح اددامه.xlsx 791.31 KB
ارزش صادراتي- منتهي به31 ارديبهشت 96اصلاح ادامه.xlsx 813.138 KB
ارزش پايه کالاي صادراتي به زبان روسي.xlsx 78.349 KB
ارزش هاي صادراتي - ترجمه انگليسي 96.1.20.xlsx 447.011 KB
ارزشهاي صادراتي - ترجمه روسي 96.1.20.xlsx 244.066 KB
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.