پنجشنبه 3 اسفند 1396   16:23:55
واردات
چهارشنبه 2 تير 1389 واردات خودرو
خلاصه مقررات ورود موقت خودرو
مقررات مربوط به ورود موقت خودرو(به استناد ماده 139)
مسافران خروجي و سياحان يا ايرانيان مقيم خارج از كشوركه با وسائط نقليه شخصي خودوارد كشور ميشوندهرگاه براي وسيله مزبور جواز عبور (كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك)از كانونهاي جهانگردي ملحق به قراردادگمركي ورود موقت وسائط نقليه شخصي سال1954 منعقده درنيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي ارائه دهند ميتوانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تاديه وجه الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود دركشوراستفاده نمايند و يا در مدت مزبور چندين بار با وسيله نقليه خود ازراهها ي مجاز وارد و خارج شوند.ضمنا واردكننده خودرو شخصي مذكور اعم از صاحب دفترچه و يا وكيل قانوني او كه مجاز به استفاده از خودرو ميباشد بايستي داراي شرايط لازم به شرح ذيل باشد:
1ـ بر اساس تبصره 2 ذيل ماده مرقوم ايرانيان مقيم خارج از كشو ربه شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران اقلا شش ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.
2ـ خارجيان به شرطي مجاز به ورود خودرو ميباشند كه مقيم ايران نبوده . بصورت مسافر وارد كشورشوند كه در اين صورت مدت مجاز توقف خودرودر داخل كشور حداكثر به ميزان ويزاي آنان تعيين ميشود.
توجه : چنانچه خودروي وارده فاقد كارنه دو پاساژصادره از كلوپ اتومبيلراني كشور مبدا باشد صاحب خودرو ميتواند با توديع سپرده يا ضمانتنامه بانكي و يا تضمين بيمه اي از گمرك درخواست صدور پروانه ورود موقت نمايد كه در صورت واجد شرط بودن براي خودرو پروانه ورود موقت بمدت حداكثر سه ماه صادر خواهد شد.
 
واردات خودرو
الف : مراحل كلي واردات خودرو ( سبك ،سنگين ،راهسازي)
1ـ ارائه پروفرم به وزارت بازرگاني و انجام ثبت سفارش
2ـ انجام اموربانكي (درصورت نياز)
3ـ ورود خودرو به گمركات مجاز به ترخيص و اخذ مجوزهاي قانوني
4 ـ ترخيص خودرو
ب ) آئين نامه ضوابط فني واردات خودرو كه با توجه به مصوبه 18758/ ت 28817 هـ مورخ 10/4/82 هيات محترم وزيران رعايت آن الزامي است.
1 ـ واردات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي ( به استثناي مواردي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد ) منوط به داشتن نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران مي باشد .
2ـ شركتهاي واردكننده خودرو بايد هنگام ثبت سفارش متعهد گردند كه ضوابط خدمات پس از فروش و تامين قطعات يدكي و همچنين الزامات بندهاب (3) و (4) و (5) زير را رعايت نمايند
3ـ خودروهاي وارداتي از نظر آلايندگي هاي محيط زيست بايد با استانداردهاي مورد تصويب هيئت وزيران و شورا ي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد . مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود
4 ـ خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت بايد با استانداردهاي اجباري كشور مطابقت داشته و مسئوليت نظارت بر آن بعهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد .
5 ـ خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انطباق داشته باشد .
6 ـ ورود كاميون و اتوبوس و شاسي هاي متحرك نو ( كارنكرده ) خودروهاي سنگين كه از سال ساخت آنها كمتر از دو سال سپري شده باشد مجاز است.
7 ـ ورود انواع خودروهاي سواري كه از تاريخ توليد آنها بيش از يك سال گذشته باشد ممنوع است.
8‌ ـ واردات خودروهاي نو ( كارنكرده) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت ، صرفا بريا كاربري تاكسي و وانت عمومي ( پلاك قرمز ) بلامانع است.
9‌ـ ورود ماشين آلات راهسازي و معدني نو و يا كاركرده كه از سال ساخت آنها كمتر از پنجسال سپري شده باشد مجاز است در مواردي كه به تشخيص وزارت صنايع و معادن مشابه ماشين راهسازي و معدني در داخل كشور ساخته شود به ازاي هر سال كه از سال ساخت گذشته باشد دو واحد به ميزان سود بازرگاني آنها اضافه مي شود.
10 – سود بازرگاني خودروهاي ( گاز سوز و دو گانه سوز ) نود درصد (90%) سود بازرگاني خودروهاي بنزيني و ديزلي مشابه تعيين مي گردد.
ج ) گمركات مجاز به ترخيص تجاري خودرو ( سبك و سنگين)
1 ـ گمرك شهيد رجايي بندرعباس
2 ـ گمرك بنرد امام خميني (ره )
3 ـ گمرك جنوب تهران
 د ) گمركات مجاز به ترخيص ماشين آلات راهسازي
1 ـ گمرك شهيد رجائي بندر عباس
2 ـ گمرك بوشهر
3 ـ گمرك خرمشهر
4 ـ گمرك غرب تهران
5 ـ گمرك اروميه
جدول حقوق ورودي انواع خودروسواري و وانت
رديف
شماره تعرفه
نوع كالا
حقوق ورودي
حقوق پايه
سود بازرگاني
1
87031000
ـ وسايل نقليه اي كه مخصوصا براي حركت روي برف ساخته شده اند.
ـ وسايل نقليه مخصوص حمل اشخاص در زمين گلف و همانند.
 
 
146
 
ـ ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز جرقه اي ـ احتراقي
 
 
2
87032100
ـ با حجم سيلندر تا2000 سانتي متر مكعب
 
 
 
87032200
ـ با حجم سيلندر 2000 سانتي متر مكعب تا 2400 سانتي متر مكعب
 
 
870323
ـ با حجم سيلندر 2400 سانتي متر مكعب تا 3000سانتي متر مكعب
 
 
87032310
ـ با حجم سيلندر 2400 سانتي متر مكعب تا 2800 سانتي متر مكعب
 
 
 
87032320
ـ با حجم سيلندر 2800 سانتي متر مكعب تا 3000 سانتي متر مكعب
 
 
 
87032400
ـ با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب و بيشتر
 
 
 
ـ ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تراكمي ـ اجرائي ( ديزلي و نيمه ديزلي )
 
 
87033100
ـ با حجم سيلندر تا2000 سانتي متر مكعب
 
 
 
ـ با حجم سيلندر 2000 سانتي متر مكعب تا 2800 سانتي متر مكعب
 
 
 
ـ با حجم سيلندر 2000 سانتي متر مكعب تا 2400 سانتي متر مكعب
 
 
 
 
ـ با حجم سيلندر 2400 سانتي متر مكعب تا 2800 سانتي متر مكعب
 
 
 
 
ـ با حجم سيلندر 2800 سانتي متر مكعب تا 3000 سانتي متر مكعب
 
 
 
 
ـ با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب و بيشتر
 
 
 
 
ـ ساير
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.