شنبه 30 دي 1396   01:00:05

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     

فعالان اقتصادي مجاز (AEOs) 


 تعاريف
الف) فعالان اقتصادي مجاز (AEOs): "... اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) مي‌باشند كه در جابجائي بين‌المللي كالا به نحوي انجام وظيفه مي‌نمايند و به وسيله يا از جانب يك اداره گمرك ملي به عنوان رعايت كننده استانداردهاي امنيتي سازمان جهاني گمرك مورد تاييد قرار گرفته اند.
اين فعالان اقتصادي مجاز از جمله شامل سازندگان، وارد كنندگان، صادر كنندگان، ترخيص كاران، شركتهاي حمل و نقل، واسطه‌ها، فعاليت كنندگان در بنادر، فرودگاهها، ترمينالها، انبار داران و توزيع كنندگان مي‌باشند."
ب) تاييد: رويه اي است كه براساس آن زنجيره عرضه يك "فعال اقتصادي مجاز" و تمام مراحلي كه به وسيله وي براي رسيدن به وضعيت مجاز بكار گرفته شده است، مورد بررسي و مرور كامل و شفاف يك اداره گمرك و / يا يك تاييد كننده ثالث تاييد شده از طرف گمرك قرار مي‌گيرد.
ج) تاييد كننده ثالث: طرف خارجي (غير گمركي) است كه به استخدام درآمده است تا به يك اداره گمرك در بررسيهاي ارزيابي خطر امنيتي و اقدامات تاييدي مربوطه كمك كند. مسئوليت اداره گمرك در اعطاء وضعيت "فعال اقتصادي مجاز" و تعيين سطح بكارگيري، به تاييد كننده ثالث واگذار نخواهد شد.
د) اعطاء مجوز: به رسميت شناختن وضعيت فعال اقتصادي مجاز در برنامه مربوطه، مبتني بر يك روش مشخص مي‌باشد، كه شامل بررسي طرز نگهداري اسناد، دارائي‌هاي فيزيكي محل كار و روندهاي امنيتي يك متقاضي براي مشخص شدن رعايت استانداردهاي بين‌المللي "چارچوب امنيتي" مي‌گردد.
شرايط و الزامات گمرك و فعال اقتصادي مجاز
"چارچوب امنيتي" پيچيدگي زنجيره عرضه بين‌المللي را مورد توجه قرار داده است. رئوس استانداردها و اقداماتي كه اعضاء جامعه تجاري براي رسيدن به وضعيت "فعال اقتصادي مجاز" بايد ملحوظ دارند، به طور خلاصه ارائه مي‌گردد. اين استانداردها و اقدامات كه به وسيله سازمان جهاني گمرك تدوين گرديده همچنين انتظارات از گمركات كه نبايد بي جهت براي جامعه تجاري مزاحمت ايجاد كنند را نيز در بر دارد، ضمن اينكه با استانداردها و الزامات امنيتي ساير سازمانهاي بين‌المللي از جمله IMO، ICAO و غيره نيز هماهنگ مي‌باشد. ضوابط براي اعطاء مجوز به شرح زير است:
الف) بررسي سوابق متقاضي از لحاظ رعايت مقررات و اينكه متقاضي مرتكب تخلفاتي كه طبق قوانين ملي باعث محروميت از اين مزايا است نشده باشد.
ب) دارا بودن سيستم مديريتي رضايتبخش در امر نگهداري سوابق بازرگاني به نحوي كه گمرك در هر زمان و در فرجه قانوني بتواند با دسترسي به سوابق و دفاتر وي اطلاعات لازم براي سنجش رعايت مقررات را به دست‌آورد.
ج) داشتن توانايي مالي در انجام تعهدات
د) ايجاد ارتباط، مشورت و همكاري:
-      AEO امكان دسترسي سريع گمرك به محل كار و نيز ايجاد ارتباط را فراهم نموده و مامور گمرك مربوطه را بلافاصله از موارد مشكوك و تخلف، چه در اسناد و چه در كالا مطلع خواهد نمود.
-         گمرك به طرفهاي مربوطه، طرق نحوه ارتباط، شماره تلفن و نام ماموري كه بايد با او تماس گرفته شود را ارائه خواهد نمود.
هـ) آموزش و بازآموزي در زمينه‌هاي سياستهاي امنيتي و نحوه اقدام در خصوص نقص مقررات:
-      AEO، ارائه آموزش به پرسنل مربوطه درخصوص نحوه تهيه و نگهداري اسناد، تشخيص موارد مشكوك، نگهداري و مراقبت از كالا به هنگامي كه در اختيار وي باشد و نيز آموزش مامورين گمرك در اين خصوص
-      گمرك، مامورين خود را درخصوص مسائل امنيتي، مديريت خطر آموزش داده و همچنين پرسنل AEO را در مورد امور امنيتي كه بايد رعايت شود آموزش خواهد داد.
و) تبادل اطلاعات، دسترسي و حفظ جنبه‌هاي محرمانه توسط AEO و گمركات به نحوي كه امكان تبادل اطلاعات مورد نياز براي جنبه‌هاي امنيتي به آساني ميسر گردد. در اين خصوص:
-         AEO بايد اطلاعات كافي از محموله ارائه دهد و اطمينان حاصل نمايد كه اين اطلاعات قابل دسترسي توسط افراد غير نمي باشد.
-      گمرك، بايد AEO را از سيستم تبادل اطلاعات الكترونيكي خود آگاه نمايد. ضمن اينكه فعاليتهاي خود را از طريق تك پنجره (Single Window) ارائه مي‌دهد. تمام مسائل مرتبط به محرمانه بودن اطلاعات و نيز الزامات الكترونيكي اطلاعات را رعايت نمايد. از جمله كافي دانستن ارائه الكترونيكي اطلاعات و عدم لزوم ارائه اسناد كاغذي در صورت فراهم بودن شرايط و حفظ سيستم از دسترسي غيرمجاز.
ز) امنيت محموله
-      AEO بايد رعايت تمام استانداردهاي لاك و مهر، نوع وسيله حمل و كانتينر از لحاظ استحكام و عدم امكان جاسازي ديوارهاي جلو، عقب، اطراف، درهاي خروجي را بنمايد و محل انبار خود را از دسترسي‌هاي غير مجاز مصون بدارد.
-         گمرك در موقع بازرسي بايد از AEO تقاضا نمايد كه نماينده اي به محل اعزام دارد.
ح) امنيت وسيله حمل
-      AEO بايد از امنيت وسائل حمل از لحاظ عدم امكان جاسازي، مطلع ساختن فوري گمرك از هرگونه حوادث غير امنيتي، موارد مشكوك و نيز آموزش پرسنل خود در اين موارد مطلع نمايد.
-         گمرك بايد فعالان را از موارد مشكوك و امكان جاسازي و مخفي كردن كالا مطلع و آنها را آگاهي دهد.
ط) امنيت محل درخصوص عدم امكان دسترسي غير مجاز و رعايت استانداردهاي بين‌المللي و نيز بكارگيري پروتكل‌هاي جهاني در خصوص امنيت ساختمان ونحوه كنترل داخل و خارج محوطه:
-      AEO بايد تمام محل‌هاي انبار، اسكله‌ها، باراندازها، تاسيسات خود را از دسترسي غير مجاز مصون بدارد تا به قدر كافي دربهاي ورود و خروج، ديوارها، محيط و اطراف استحكام داشته و امن باشند و مجهز به سيستم دزدگير و سيستم مانيتورينگ امنيتي باشد.
ي) امنيت پرسنلي مبتني بر استخدام افراد واجد صلاحيت و فاقد سوابق تخلفاتي تاحدي كه قانون اجازه مي‌دهد.
ك) امنيت شريك تجاري به نحوي كه يك فعال اقتصادي مجاز شركاء تجاري خود را به ضوابط استاندارد ملزم نمايد و قبل از هرگونه معامله تجاري از سلامت آن اطمينان حاصل نمايد.
ل) مديريت بحران و مواجهه با حوادث. AEO و گمرك بايد پيش بيني‌هاي لازم درخصوص مطلع كردن مقامات امنيتي در مواقع تروريستي و بلاياي طبيعي را ملحوظ نمايند.
م) ارزيابي، تجزيه و تحليل و بهبود رويه‌ها. AEO و گمرك بايد مرتباً اقدامات انجام شده را بررسي و تجزيه و تحليل نمايند، تا ضمن رفع نقائض نسبت به بهبود آن در آينده اقدام نمايند.
منافع براي فعالان اقتصادي مجاز AEOs
برخي از منافع عبارتند از:
-      تسريع در ترخيص، كاهش زمان ترانزيت و پائين آمدن هزينه‌هاي انبارداري و نتيجتاً استفاده از اولويتهاي ترخيص، كاهش بازديدهاي گمركي و نيز كاهش هزينه‌ها
-         ارائه امكان دسترسي به ارزشها براي شركت كنندگان در برنامه AEO با امكان دسترسي به سوابق با رضايت طرفين
-      برنامه ساده بازبيني و حسابرسي قبل و بعد از ترخيص، معافيت از برخي جرائم، تخفيف در مورد تخلفات غير عمدي و مساعدت در مورد كمبود نقدينگي، واجد شرط بودن براي ترخيص از راه دور
4- شناسايي و به رسميت شناختن متقابل
يكي از اهداف "چارچوب امنيتي" توسعه يك سيستم بين‌المللي تاييد و به رسميت شناختن وضعيت فعالان اقتصادي مجاز در سطح دوجانبه، منطقه و در آينده در سطح جهان مي‌باشد، به نحوي كه يك فعال اقتصادي مجاز تاييد شده مورد تاييد و پذيرش ساير ادارات گمرك نيز باشد.
 پنجره واحد (SINGLE WINDOW)
1- تعريف - پنجره واحد يعني تسهيلاتي كه به كليه طرفهاي مرتبط با امر تجارت و حمل و نقل اجازه مي‌دهد تا تمام اسناد و اطلاعات استاندارد شده به منظور انجام الزامات قانوني مربوط به واردات، صادرات و ترانزيت را به يك مركز واحد ارائه دهند. چنانچه اين اطلاعات الكترونيكي باشد داده‌هاي فردي فقط يك بار ارائه خواهد شد.
2- منافع – اجراي پنجره واحد براي دولت و تجارت داراي منافع زيادي است. مقامات دولتي مي‌توانند بصورت مناسبتري مديريت خطر، مقررات امنيتي و وصول درآمد را به اجرا بگذارند. در حاليكه جامعه تجاري نيز مي‌تواند از شفافيت و مقررات قابل پيش بيني و نتيجتاً از امكانات رقابتي و بهره وري سود ببرد.
3- استفاده از استاندارد‌هاي بين‌المللي – براي اجراي پنجره واحد و اينكه امكان تبادل اطلاعات بين سازمانها و كشورهاي مختلف وجود داشته باشد بايد از استانداردها و توصيه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي از قبيل UNECE، UNCTAD، WCO، IMO، ICAO و ICC استفاده كنند.
4- توصيه نامه – مركز تسهيلات تجاري و بازرگاني الكترونيك سازمان ملل (UN/CEFACT) با اين آگاهي كه تسهيلات پنجره واحد مي‌تواند تبادل اطلاعات بين دولت و بخش تجاري را هماهنگ و تسهيل كند، اجراي آن را توصيه مي‌نمايد. توصيه نامه شماره 33 UN/CEFACT مربوط به اين امر مي‌باشد و راهنمائي‌هايي براي آن نموده است.
5- سازمان مسئول پنجره واحد- سازماني كه مي‌تواند اين وظيفه مهم را به عهده بگيرد بايد بسياري قوي و برخوردار از پشتيباني دولت و داراي امكانات وسيع باشد. طبق تحقيقي كه UN/CEFACT از 12 كشور بعمل آورده سازمان مسئول به شرح زير بوده است.
-         در 7 كشور گمرك
-         در 2 كشور مقامات بندري
-         در 1 كشور ساير مقامات
-         در 2 كشور با همكاري دولت / بخش خصوصي


Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.