شنبه 30 دي 1396   00:58:07

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     

چارچوب استانداردها براي امنيت و تسهيل تجارت جهاني
 
 
با توجه به نياز به يك استراتژي تأييد شده براي امنيت تجارت جهاني كه همزمان باعث تسهيل تجارت نيز گردد، اعضاي WCO رويه اي براي افزايش امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني ايجاد كردند كه به چارچوب WCO معروف است. اين چارچوب داراي اصول و استانداردهايي است كه برپايه اطلاعات الكترونيكي قبل از حمل در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي مي باشند.
 
اصول و اهداف چارچوب استانداردها:
-        ايجاد استانداردهايي براي امنيت و تسهيل زنجيره تجارت جهاني براي افزايش اطمينان و قابليت پيش‏بيني،
-        فراهم كردن زمينه مديريت يكپارچه زنجيره تجاري براي تمام روش هاي حمل،
-        ارتقاء جايگاه، وظايف و قابليت هاي گمرك جهت برخورد با چالش ها و استفاده از فرصت‏هاي موجود در قرن 21،
-        افزايش همكاري بين گمركات اعضاء براي بهبود قابليت كشف محموله هاي پرخطر،
-        افزايش همكاري گمرك با بخش تجاري،
-        تسريع جابجائي كالا در يك زنجيره امن.
 
چهارعنصـر مهم چارچوب WCO :
-        اين چارچوب الزامات در مورد اطلاعات الكترونيكي قبل از عزيمت و قبل از ورود كالا به مقصد و قبل از ترانزيت را هماهنگ مي كند،
-        كشورهايي كه به اين چارچوب مي پيوندند بايستي يك رويه مديريت ريسك منسجم براي برخورد با تهديدهاي امنيتي اتخاذ نمايند،
-        اين چارچوب كشور صادر كننده را ملزم مي كند كه برحسب درخواست معقول كشور واردكننده، اقدامات بازرسي محموله صادراتي با استفاده از تجهيزات غير مزاحم نظير دستگاههاي اشعه ايكس و دستگاههاي كشف تشعشع انجام دهد،
-        اين چارچوب براي گمركات مزاياي حداقل استانداردهاي امنيتي قابل ارائه به تجارت را مشخص مي كند.
 
چارچوب استانداردها به طور كلي داراي دو ركن است:
اين چارچوب براساس چهارعنصر فوق الذكر داراي دو ركن مي باشد، اولي هماهنگي هاي شبكه اي گمرك به گمرك و دومي همكاريهاي گمرك با بخش خصوصي.
 
 
 
مزاياي چارچوب استانداردها:
گسترش تجارت بين الملل، اطمينان از امنيت بهتر در مقابل تروريسم، افزايش مشاركت گمرك و بخشي خصوصي در اقتصاد ملي و رفاه اجتماعي، افزايش قابليت كشف محموله هاي پرخطر، افزايش اثربخشي گمركات و در نتيجه تسريع در ترخيص.
به طور كلي اين چارچوب براي دولت ها، مردم، گمركات و تجارت سودمند خواهد بود.
 
ظرفيت سازي:
ظرفيت سازي اثربخش مهم ترين عامل اجراي اين چارچوب محسوب مي گردد. اما براي اجراي فوري چارچوب استانداردها مي توان قسمتي از آنرا بكار بست. براي اينكه در ظرفيت سازي موفق عمل گردد بايد اصل خواست سياسي و نيز درستكاري قبلاً وجود داشته باشد.
 
اجــرا:
براي اجراي چارچوب استانداردها نه تنها ظرفيت سازي بلكه بينشي در مورد روش مرحله اي و يا برنامه‏ريزي ضرورت دارد. انتظار اجراي فوري چارچوب توسط همه كشورها غيرمعقول است ولي اجراي مرحله اي مطابق ظرفيت و مقررات هر كشور عملي است.
 
ساختار اين چارچوب به شرح زير است:
-        تشريح مزاياي پذيرش و اجراء،
-        ركن هاي هماهنگي شبكه اي گمرك- گمرك و همكاري هاي گمرك- تجارت،
-        ضمائم اجرائي.
  
  
استانداردهاي WCO براي امنيت و تسهيل تجارت جهاني
 
ركن اول: گمرك – گمرك
گمركات كشورها براي بالابردن امنيت و تسهيل زنجيره تجارت بين الملل توسط استانداردهاي مشترك و پذيرفته شده بايستي با يكديگر همكاري نمايند. اين ركن امنيت لازم براي مقابله با تروريسم و جرائم فرامليتي فراهم خواهد كرد. لذا گمركات بايستي توانايي بازرسي و كنترل كانتينر قبل از ورود را داشته باشند. بنابراين يكي از اصول اين ركن شناسايي محموله هاي پرخطر با استفاده از اطلاعات الكترونيكي پيش از ورود مي باشد. در عين حال با استفاده از تكنولوژي اشعه ايكس و گاما و دستگاههاي كشف اشعه مانع كاهش سرعت تجارت گردد.
اين چارچوب از ابزارهايي نظير كنوانسيون تجديد نظر شده كيوتو (RKC) ، دستور العمل مديريت زنجيره تجارت يكپارچه و برنامه هاي ملي اقتباس شده است.
 
 
استانداردهاي ركن اول :
استاندارد 1: مديريت زنجيره تجارت يكپارچه،
استاندارد 2: قدرت و اختيار بازرسي محموله،
استاندارد3 : تكنولوژي مدرن تجهيزات بازرسي،
استاندارد4 : سيستم هاي مديريت ريسك،
استاندارد5 : شناسايي محموله ها و كانتينرهاي پرخطر براساس اطلاعات پردازش شده تاكتيكي ،
استاندارد6 : اطلاعات الكترونيكي قبل از ورود،
استاندارد7 : هدف گذاري و ارتباطات،
استاندارد8 : معيارهاي اجرائي ( گزارشات آماري در مورد بازرسي ها).
استاندارد9 : ارزيابي هاي امنيتي بندر با همكاري ساير سازمان ها،
استاندارد10: درستكاري،
استاندارد11 : بازرسي كانتينرها قبل از صدور برحسب درخواست كشور واردكننده.
 
 
 
ركن دوم: گمرك – تجارت
 
استانداردهاي ركن دوم :
استاندارد1 : همكاري گمرك با عاملان اقتصادي معتبر (Authorized Economic Operators) ،
استاندارد2 : امنيت، از طريق تركيب اقدامات امنيتي از پيش تعيين شده با عمليات تجاري توسط عاملان اقتصادي معتبر،
استاندارد3 : مزايا: گمرك به همراه نمايندگان بخش تجارت فرآيندهاي اعتبارسازي يا رويه هاي تأييد كيفيت را ايجاد و انگيزه هاي لازم را به عاملان اقتصادي معتبر (AEO) فراهم مي كند و سيستم هاي امنيتي صحيح براي تجار سودمند خواهد بود،
استاندارد4 : تكنولوژي جديد باعث تسهيل تجارت خواهد شد،
استاندارد5 : ارتباطات، به منظور به روز رساني برنامه هاي همكاري گمرك و تجارت،
استاندارد6 : تسهيل سازي.
 
  
 
 
خلاصه ضميمه شمار (1) چارچوب WCO
هماهنگي هاي شبكه اي گمرك - گمرك
 
 
استاندارد1 : مديريت زنجيره تجارت يكپارچه.
گمركات مي بايست رويه هاي كنترل گمركي يكپارچه را همانطور كه در دستورالعمل هاي گمركي مديريت زنجيره تجارت يكپارچه (ISCM)* عنوان شده، اجرا خواهند كرد.
 
استاندارد 1 شامل :
الف-    اقدامات كنترلي عمومي نظير كنترل گمركي، ارزيابي ريسك، كنترل در مبدأ، پلمپ و شماره مرجع واحد محموله (UCR)،
 
ب-      ارائه اطلاعات از جمله اظهارنامه كالاي صادراتي، اظهارنامه محموله، اظهارنامه كالاي وارداتي، تبادل اطلاعات براي محموله هاي پرخطر، اعلان اجازه بارگيري و تخليه، تعيين محدود زماني براي ارائه اظهارنامه ها طبق قوانين ملي، مدل داده هاي WCO و تك پنجره،
ج-       زنجيره تجاري معتبر شامل عاملان اقتصادي معتبر(Authorized Economic Operators).
استاندارد2 : قدرت و اختيار بازرسي محموله قبل از ورود، هنگام خروج و نيز ترانزيت.
استاندارد3 : تكنولوژي مدرن بازرسي محموله و كانتينر.
استاندارد4 : سيستم هاي مديريت ريسك از جمله سيستم هاي خودكار انتخاب مسير و اطلاعات پردازش شده.
استاندارد 5 : شناسايي محموله ها و كانتينرهاي پرخطر.
استاندارد6 : اطلاعات الكترونيكي قبل از ورود، كه مبتني بر نياز براي كامپيوتري كردن سيستم ها، دستورالعمل هايICT‏‏ كنوانسيون كيوتو, دسترسي گمرك به سيستم هاي بازرگاني تجار، استانداردهاي تبادل الكترونيكي اطلاعات، مدل داده هاي WCO، امنيت ICT، امضاي الكترونيكي، ظرفيت سازي و حفاظت داده ها مي باشد.
 
 
 
* Integrated Supply Chain Management Guidelines.
استاندارد7 : ارتباطات و هدف گذاري مشترك با گمركات ديگر كشورها.
مفهوم اين استاندارد درواقع ايجاد سيستم هاي كنترل دوجانبه مي باشد و مبتني بر استراتژي اطلاعات پردازش شده و اطلاعات جهاني WCO ، سند استانداردشده ارزيابي ريسك WCO، سند عمومي شاخص پرخطر، فاكتورهاي نقض مالكيت فكري و ملاحظات قانوني مي باشد.
 
استاندارد8 : معيارهاي اجرائي، كه براساس گزارشات آماري خصوصاً در مورد زمان ترخيص، براي ارزشيابي تأثير و اثربخشي اجراي استانداردهاي چارچوب مي باشد.
 
استاندارد9 : ارزيابي هاي امنيتي بندر، با همكاري ساير سازمان هاي مرتبط.
 
استاندارد10 : درستكاري در گمرك براساس بيانيه تجديد نظرشده آروشا و آموزش پرسنل گمرك و ساير سازمان هاي مرتبط.
 
استاندارد11 : بازرسي امنيتي قبل از خروج كالا كه بايستي طبق ملاحظات قانوني و نيز حسب درخواست كشور واردكننده باشد.
 
 
  
 
خلاصه ضميمه شمار (2) چارچوب WCO
همكاري گمرك تجارت
 
 
استاندارد1 : همكاري
عاملان اقتصادي معتبر (AEO) در زنجيره تجارت بين الملل در فرآيند خود ارزيابي در مورد معيارهاي امنيتي از پيش تعيين شده و عمليات سالم براي اطمينان از رويه ها و سياست هاي داخلي تا ترخيص نهائي در مقصد درگير هستند.
گمركات و AEO بايستي مشتركاً معيارهاي امنيتي مناسب را مشخص و اين معيارها توسط AEO اجرا خواهد شد. همچنين عملكرد عاملان اقتصادي معتبر به صورت دوره اي بررسي خواهد شد.
 
استاندارد2 : امنيت
عاملان اقتصادي معتبر اقدامات لازم براي پيشگيري از دسترسي غيرمجاز به محيط و ساختمان، ساير امكانات و انبار و محموله هاي خود بعمل خواهند آورد. لذا لازم است كنترل هاي كافي در مورد پرسنل، بازديد كنندگان، مشتريان و اطلاعات تجاري خود توسط قفل ها، كارت هاي رمزي، كلمات رمز و آموزش هاي لازم براي پرسنل داشته باشند.
 
استاندارد3 : مزايا
گمرك با همكاري بخش تجارت فرآيندهاي اعتبارسازي يا رويه هاي تأييد كيفيت را ايجاد و انگيزه‏هاي لازم را به عاملان اقتصادي معتبر فراهم مي كند. اين فرآيندها براي سرمايه گذاري هاي تجار و نيز گمرك سودمند خواهند بود.
 
استاندارد4 : تكنولوژي
استفاده از تكنولوژي مدرن، امنيت و صحت كانتينر و محموله را افزايش مي دهد.
عاملان اقتصادي معتبر بايستي الزامات موافقت نامه هاي بين المللي از جمله كنوانسيون 1972 كانتينرهاي گمركي و كنوانسيون TIR را رعايت كنند و بجاي پلمپ هاي مكانيكي از پلمپ هاي پيشرفته استفاده و هر گونه مداخله غيرمجاز را گزارش نمايند.
گمرك و AEO در مورد استفاده از پيشرفتهاي تكنولوژي بويژه در مورد امنيت كانتينر و پلمپ ها بايستي تبادل نظر داشته باشند.
 
 
 
 
استاندارد 5 : ارتباطات
گمرك به صورت منظم برنامه هاي همكاري با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنيت به روز خواهد كرد. گمرك بايد رويه هاي مشاوره اي با AEO ايجاد و همچنين شمار تلفن هايي براي تماس هاي ضروري در ارتباط با تخلفات و موارد مشكوك در اختيار AEO خواهد گذاشت.
 
استاندارد6 : تسهيل سازي
گمرك براي افزايش امنيت و تسهيل زنجيره تجارت بين الملل در هنگام صدور يا ترانزيت كالا از قلمرو خود با AEO همكاري و نظرات آنها را در مورد ارتقاء سطح امنيت و تسهيل سازي جويا خواهد شد .
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.