شنبه 30 دي 1396   00:57:32
كد تعرفه شرح
شرح واحد كد واحد

كد تعرفهشرحشرح واحدكد واحدارزش آسيايي (دلار)ارزش ساير (دلار)
6913/10
چيني الات -مجسمه هاي چيني معمولي )قالبي (
كيلوگرم
089
7
10
6911/10
چيني الات -اشياچيني تزئيني
كيلوگرم
089
7
10
6911/10
چيني الات -اشياچيني معمولي
كيلوگرم
089
4
5
6911/10
چيني الات -ظروف چيني طرح دارياحاشينه دارحتي تواما
كيلوگرم
089
4
5
6911/10
چيني الات -ظروف چيني تك نقش
كيلوگرم
089
3
4
12345678910...>>>
 
امتیاز دهی
 
 

Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.