شنبه 30 دي 1396   01:01:22
متون عمومي

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     

« فهرست مبادي مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي »

            در اجراي مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب27/11/80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمركي و مصوبه هيات محترم وزيران در مورد استقرار گمرك در مبادي ورودي و خروجي كشور ، فهرست اسامي گمركات كشور ، رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها به شرح ذيل اعلام ميگردد . ورود و خروج كالا از طريق مبادي مجاز اعلام شده كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوطه در آنها حضور دارد ، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد .بديهي است انجام وظايف محوله و رويه هاي مورد عمل در هريك از گمركات فوق ، وفق مجوزهاي صادره از طريق واحدهاي ستادي ذيربط گمرك ايران و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه انجام ميگيرد و هر گونه تغيير در فهرست مزبور و اضافه كردن هر گونه رويه و وظيفه جديد از اين تاريخ به بعد موكول به تامين شرايط لازم و موافقت و اعلام گمرك ايران خواهد بود .همچنين بر اساس قانون يكسان سازي تشرفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/1/83 مجلس شوراي اسلامي ، كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي وكليه اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات خيريه موظفند كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكله ها ، فرودگاهها و مرزهاي مجاز فوق مطابق با دستورالعمل هاي گمرك ايران وارد و يا صادر نمايند ، در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كالا خواهد بود .

گمركات استان تهران

گمركات استان آذربايجان شرقي

گمركات استان آذربايجان غربي

گمركات استان اردبيل

گمركات استان اصفهان

گمرك استان ايلام

گمركات استان بوشهر

گمرك استان چهار محال بختياري

گمركات استان خراسان رضوي

گمركات استان خراسان جنوبي
گمركات استان خوزستان

گمرك استان زنجان

گمرك استان سمنان

گمرك استان سيستان و بلوچستان

گمركات استان فارس

گمرك استان قزوين

گمرك استان قم

گمركات استان كردستان

گمركات استان كرمان

گمركات استان كرمانشاه
گمرك استان كهگيلويه و بويراحمد

گمركات استان گلستان

گمركات استان گيلان

گمرك استان لرستان

گمركات استان مازندران

گمركات استان مركزي

گمركات استان هرمزگان

گمركات استان همدان

گمركات استان يزد


توضيحات :
-         خارك : مقصد ترانزيت خارجي براي سوآپ سوخت و صادرات آن محصولات نفتي است .
-         ايلام : مبداء ترانزيت خارجي صرفاً براي ورود كاميون خالي و مقصد ترانزيت خارجي صرفاً براي سوخت .
-         سرخس : امور ترانزيت فقط در منطقه ويژه اقتصادي سرخس انجام شود.
-         زاهدان : مبدأ ترانزيت خارجي براي كالاهاي ريلي مي باشد.
-         اروندكنار: فاقد فعاليت مي باشد.
-         مبداء و مقصد ترانزيت خارجي فقط در منطقه ويژه اقتصادي برق و الكترونيك شيراز انجام ميشود .
-         ساري : ترانزيت خارجي فقط براي سوخت صورت مي گيرد
-         در منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فقط مبداء و مقصد ترانزيت خارجي انجام ميشود .
-         در منطقه ويژه اقتصادي نساجي يزد مبداء و مقصد ترانزيت خارجي و كارنه انجام ميشود .
-         چذابه : صادرات از محل گمرك اهواز انجام ميشود .
-         شلمچه : ترانزيت از محل گمرك خرمشهر انجام ميشود .
-         منظور از صادرات و واردات در بازارچه ها ، فعاليت در محدوده قانوني بازارچه هاي مرزي مي باشد .
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.