شنبه 30 دي 1396   00:58:26
بيشتر
مقالات
برنامه ريزي نيروي انساني
سوالات آزمون قانون امورگمركي و آئين نامه اجرائي آن در سال ٨٤ به همراه پاسخنامه
گزارش ماموريت شركت در كنفرانس فن آوري اطلاعات
راهنماي مراجعان گمرك
نظامنامه اخلاق و رفتار كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران
اهميت توسعه ترانزيت در ايران و اقدامات گمرك در اين خصوص
بررسي اثرات مترتب بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني از ديدگاه گمرك ايران
جايگاه گمرك در نظام اقتصادي كشور
مختصري درباره ماليات بر ارزش افزوده
بررسي دلايل و ضوابط ايجاد واحدهاي گمركي جديد
دستورالعمل اجرائي نمودن نظام پيشنهاد دهي در گمرك ايران
بررسي رضايت مندي مردم از كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران
نقش گمرك جمهوري اسلامي ايران در تجارت خارجي و روابط بين المللي
بررسي علل توسعه قاچاق و خط مشي هاي كاهش و كنترل آن
توسعه صادرات غير نفتي و موانع آن با تاكيد بر نقش گمرك ايران
فن آوري اطلاعات و ارتباطات
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.