شنبه 30 دي 1396   00:57:58
فصل سال
شماره گلاسه شماره و تاريخ كوتاژ
متن راي كميسيون نظريه دفتر تعرفه

شماره كلاسهشرح مختصر كالا طبق صورت جلسهشماره تعرفه طبق رايid
151401/725/2237كالاي مورد اختلاف : يك صندوق بلوور هوا را طي اظهارنامه كوتاژ 401313 مورخ 23/12/78 ذيل شماره 10/8414 تعرفه به گمرك غرب تهران اظهار و گمرك مذكور كالا را ذيل شماره 80/8414 تعرفه طبقه بندي و به دنبال اعتراض ذينفع مراتب را از اداره كل ارزش و تعرفه استعلام مي نمايد. اداره مذكور پس از رسيدگي به اظهار نامه فوق با توجه به كاتالوگ مورد اختلاف را DISPLACEMENT AERZENPOSITLVE براي ماشين آلات پاك كننده لات متوسط جريان فشار هوا تشخيص و ذيل شماره 80/8414 تعرفه طبقه بندي و مراتب را گمرك محل اعلام مي دارد . لكن صاحب كالا به تشخيص فوق معترض و تقاضاي ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را نموده است. ضمنأ مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جريمه معادل 6029120 ريال مي باشد. 90/8414 237
110445/725/709/كالاي مورد اختلاف تعداد 400 كارتن استارتر لامپ مهتابي (بدون درپوش) را طي اظهارنامه كوتاژ 500799 مورخ 20/12/76 ذيل شماره 10/8504 تعرفه به گمرك سيرجان اظهار ، گمرك مذكور كالا را ذيل شماره 90/8536 طبقه بندي و به دنبال اعتراض ذينفع مراتب را از اداره كل ارزش و تعرفه استعلام مي نمايد اداره مذكور پس از مذكور پس از رسيدگي به اظهارنامه فوق كالاي مورد اختلاف را استارتر مهتابي بدون درپوش تشخيص و ذيل شماره 90/8536 تعرفه طبقه بندي و مراتب را به گمرك محل اعلام مي دارد ولي صاحب كالا به تشخيص فوق معترض و تقاضاي ارجاع پرونده به كميسيون حل اختلاف را نموده است ضمنأ مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جريمه معادل 72778106 ريال مي باشد. رأي كميسيون : با توجه به محتويات پرونده گزارش گمرك ايران ، ملاحظه نحوه كار استارتر و همچنين امعان نظر به پاراگراف دوم بند الف بخش اول مندرج در صفحه 2428 يادداشتهاي توضيحي كميسيون كالاي مورد اختلاف (استارتر لامپ مهتابي بدون درپوش) را ذيل 50/8536 (هشتاد و پنج سي و شش پنجاه)‌تعرفه طبقه بندي مي نمايد اين رأي قابل تجديدنظر است. 50/8536 238
5839/2272 تعداد 2194 كارتن راديو پخش اتومبيل به موجب اظهارنامه كوتاژ 607941 مورخ 6/4/77 ذيل تعريف 90/8529 به گمرك بندرعباس اظهار گرديده كه گمرك مربوط كالا را ذيل رديف تعرفه 11/8527 طبقه بندي نموده است كه در پي اعتراض صاحب كالا موضوع از اداره تعرفه استعلام گرديده كه اداره مربوط كالا را 3300 ست راديو پخش اتومبيل به مارك گلدستار مدل TCC-670 بصورت C.K.D با توجه به نظريه دفتر واردات كالا را ذيل شماره 21/8527 و خارج ازشمول قانون خودرو طبقه بندي نمود كه مبلغ مورد اختلاف 1532244359 ريال برآورد گرديد در پي اعتراض صاحب كالا پرونده در تاريخ 4/11/77 در كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي بررسي گرديد و كالا را ذيل رديف تعرفه 21/8527 طبقه بندي و مشمول قانون خودرو دانست كه در پي اعتراض اداره تعرفه به رأي مورد نظر پرونده به كميسيون تجديدنظر ارجاع گرديد كه در كميسيون تجديدنظر پس از بحث و بررسي كالا را مشمول قانون خودرو ندانست كه طي نامه شماره 11158/137/12 مورخ 3/7/78 به اداره تعرفه اعلام نمود. ذينفع قبل از انقضاء مهلت قانوني مجددأ اعلام داشت كه كالا دستگاه كامل نبوده و اجزاء‌ و قطعات مي باشد مورد براي بار دوم در كميسيون تجديدنظر مطرح و طي شماره 5839/2272-28/1/79 اقدام به صدور رأي نموده با توجه به محتويات پرونده ، مدافعات ذينفع ملاحظه اقلام وارده كميسيون ضمن فسخ رأي شماره 53012/8284 مورخ 21/11/77 كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و ضمن تكميل رأي قبلي شماره 5671/2237-31/6/78 كميسيون تجديدنظر كالاي وارده را بعنوان قطعات تلقي و طبق يادداشت در قسمت شانزدهم قابل طبقه بندي مي داند. 21/8527 239
5830/2272 تعداد 6445 كارتن قطعات چرخ خياطي به موجب اظهارنامه كوتاژ 612057 مورخ 21/5/77 ذيل شماره 90/8452 به گمرك بندرعباس اظهارنموده كه گمرك مربوطه كالا را ذيل رديف تعرفه 10/8452 طبقه بندي نموده است كه در پي اعتراض صاحب كالا مراتب را از اداره تعرفه استعلام گرديد كه اداره تعرفه پس از بررسي نظر گمرك بندرعباس را تأييد نمود كه صاحب كالا تقاضاي ارسال پرونده را نمود. ضمنأ مبلغ مورد اختلاف 284008210 ريال بوده است. Oct-52 240
5829/2272 تعداد 5000 ست قطعات منفصله چرخ خياطي به موجب اظهارنامه كوتاژ 600245 مورخ 5/12/77 ذيل تعرفه 90/8452 به گمرك البرز اظهار نموده است و پس از ترخيص و بررسي اداره كل بازبيني كالا را ذيل تعرفه 10/8452 طبقه بندي نموده كه پس از اعتراض صاحب كالا مراتب از اداره كل تعيين ارزش و تعرفه استعلام گرديد كه اداره تعرفه پس از بررسي با توجه به قاعده 2 الف كالا را ذيل شماره 10/8452 طبقه بندي نمود كه حسب اعتراض صاحب كالا پرونده به كميسيون حل اختلاف ارجاع گرديد مبلغ مورد اختلاف 320351039 ريال اعلام گرديده است. كميسيون در تاريخ 10/9/78 پس از بحث و بررسي نظريه اداره تعرفه را تأييد مي نمايد كه در پي اعتراض صاحب كالا پرونده به كميسيون حل اختلاف را تأييد مي نمايد بدون اخذ جريمه. Oct-52 241
12345678910...>>>
 
امتیاز دهی
 
 

Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.