شنبه 30 دي 1396   01:00:17

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     
استفاده از كانالهاي سبز و قرمز گمرك :
 
كانال سبز
 
مسافراني مي‌توانند از مسير كانال سبز عبور نمايند كه :
 
الف ) هيچيك از كالاهاي زير را همراه نداشته باشند :
1- اسلحه و مهمات، مواد منفجره و محترقه
2- صفحه (‌ديسكت و نوار اعم از صوتي و تصويري )
3- كتب و نشريات مخالف نظم و عفت عمومي و شئون ملي و مذهبي كشور
4- دستگاههاي فرستنده و تلفن بي‌سيم
                          5- بذر و قلمه، پياز گل و اجراء نباتي
6- آلات قمار
7- مشروبات الكلي
8- مواد مخدر
 
ب)‌ اولين سفر در سال جاري بوده و يا در سفرهاي قبلي از معافيت مسافري هيچگونه استفاده ننموده باشد.
 
ج)‌ كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد و ارزش اقلام نو (غير مستعمل) آن بيش از 80 دلار براي هر نفر نباشد.

 
 
 
كانال قرمز
كساني از مسير كانال قرمز عبور مي‌نمايند كه :
1- بيش از يك بار در سال به خارج از كشور مسافرت نموده باشد.
2- كالاي همراه آنها جنبه تجاري داشته و يا از سقف ارزش قانوني بيشتر باشد.
3- و يا يكي از اقلام مندرج در رديفهاي هشتگانه مندرج در كانال سبز را داشته باشد.
 
تبصره1: استفاده از كانال سبز مانع از آن نخواهد شد كه گمرك اقدام به بازديد كالا ننمايد.
مامورين گمرك مي‌توانند بطور اتفاقي مسافرين كانال سبز را متوقف و اقدام به بازرسي كالاي همراه آنها نمايند. در صورتيكه شرايط عبور كانال سبز را نداشته باشند در اين صورت اظهار خلاف بوده و كالاي قاچاق تلقي مي‌شود.
 
تبصره 2: در صورتي كه مسافر هيچ نوع كالايي همراه نداشته باشد و يا از ميزان 80 دلار معافيت خود كالاي كمتري داشته باشد براي اينكه دفعات بعد بتواند از معافيت و يا از باقيمانده معافيت خود استفاده نمايد بايستي از كانال قرمز عبور نمايد تا توسط مامورين گمرك مراتب در گذرنامه مسافر قيد گردد.
 
تبصره 3: در صورتيكه در گذرنامه مسافر مطلبي مبني براستفاده نكردن از معافيت مسافري قيد نشده باشد. در حكم استفاده كامل از معافيت مسافري تلقي مي‌گردد.
هرگاه گمرك صلاح بداند در مبادي ورودي و يا خروجي از مسافر مي‌خواهد اظهارنامه‌اي را كه به او ارائه ميشود تنظيم و تسليم دارد تا گمرك براساس اظهار كتبي صاحب كالا (‌مسافر) به بازديد محموله او اقدام نمايد.

 
 
 
در بازرسي لوازم همراه مسافر اگر لوازم موجود با اظهار مسافر مغايرت داشته باشد آن دسته از كالاهايي كه اظهار نشده و يا خلاف واقع اظهار شده مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.
اگر كانال سبز يا قرمز در گمرك ورودي باشد مي‌بايستي از كانال قرمز عبور نمايد، چنانچه از معافيت مسافري استفاده نمي‌كند و يا قسمتي از معافيت خود را استفاده مي‌نمايد در گذرنامه‌اش قيد گردد تا بتواند در موقع ترخيص بار فريت خود از معافيت و يا مانده معافيت خود استفاده نمايد.
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.