شنبه 30 دي 1396   00:59:44

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     
اطلاعيه هسته گزينش گمرك ايران
به اطلاع كليه داوطلبين معرفي شده از سوي اداره كل امور اداري و رفاه گمرك جمهوري اسلامي ايران مي رساند كه بمنظور تسريع در انجام مراحل گزينش و صرفه جوئي در هزينه هاي مربوطه تصاوير فرمهاي اطلاعات فردي در سايت گمرك درج گرديده است مقتضي است داوطلبان محترم نسبت به چاپ و تكميل فرمهاي مربوطه (بصورت پشت ورو در دوبرگ A4 )  اقدام و پس از امضا به همراه مدارك ذيل به آدرس : تهران – خيابان وليعصر- بالاتر از ميدان وليعصر(عج)-صندوق پستي شماره 6834-15875 - ساختمان ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران – دبيرخانه هسته گزينش ،حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام توسط امور اداري  با پست سفارشي ارسال نمايند .
1- چهارقطعه عكس پرسنلي 4×3 پرسنلي جديد (عكسها پشت نويسي شده و يك قطعه بر روي فرم شماره 3 اطلاعات فردي الصاق شود .)
2_ تصوير تمامي صفحات شناسنامه (به همراه صفحه انتخابات)
3_ تصوير كارت ملي(پشت و رو)
4_ تصوير آخرين مدرك تحصيلي
5_ تصوير كارت پايان خدمت (مخصوص برادران)
6_ اصل گواهي ايثارگري (در صورت وجود)
بديهي است عدم ارسال مدارك تا تاريخ تعيين شده فوق بمنزله انصراف از ادامه مراحل استخدام تلقي خواهد گرديد . 
- ضمنا خاطرنشان مي سازد متقاضياني كه به راي صادره اين هسته اعتراض دارند نيز ميتوانند نسبت به چاپ و تكميل برگ درخواست تجديد نظر (فرمهاي 1 و 2 ) اقدام و پس از امضا بهمراه تصويري از راي ابلاغ شده به آدرس فوق ارسال نمايند .
دبيرخانه هسته گزينش گمرك جمهوري اسلامي ايران


Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.