شنبه 30 دي 1396   00:49:51
متون عمومي

          گمرک جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                     
دانستنيهاي گمرك
تهيه كننده : گمرك جمهوري اسلامي ايران معاونت طرح و برنامه
(دفتر برنامه‌ريزي و بهبود سيستم‌هاي گمركي)
ارديبهشت 1379
 
سخني با خوانندگان
مجموعه حاضر شامل گزيده‌اي از اطلاعات كلي و ضروري گمركي است كه جهت اطلاع عمومي اقدام به تهيه آن گرديده است و لزوما در برگيرنده كليه اطلاعات و دانش گمركي نمي‌باشد .نظرات و پيشنهادات اصلاحي و تكميلي صاحب نظران و همكاران گمركي در پربارتر كردن آن در چاپهاي بعدي مؤثر خواهد بود .
دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستمهاي گمركي

Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.