ثبت اطلاعات کارکنان
نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
مدرک تحصیلی
گمرک محل خدمت
سابقه خدمت در پست کارشناسی
مسئولیت جاری
پرونده تخلف احتمالی (بلی / خیر)
گمرکاتی که قبلا کار کارشناسی کرده اند
سابقه کار کارشناسی متمرکز
میزان تسلط به سامانه و پنجره واحد
میزان نیاز به آموزش سامانه
میزان تفاوتهای قطعی شده که آنها گرفتند
تجربه کاری در هز رویه گمرکی
میزان تسلط به زبان
وجود تالیف کتاب
نظر کارشناسی و پیشنهادی
Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.