پنجشنبه 3 اسفند 1396   16:22:59
كد تعرفه شرح
حقوق ورودي سال

كد تعرفهشرححقوق وروديتوضيحات
20081100
بادا م زميني ,محفوظ شده
45
.
28199090
سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم
4

28220000
ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي
4

67021000
گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک
65

90279030
ساير اجزاء وقطعات ميكروتوم به غير ازتيغه برنده آن
25

12092400
تخم علف مرغزا ر کنتاکي برا ي کشت
4

94013000
نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع
45

54071000
پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها.
70

83014000
قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.
30

40169300
درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي
40

12345678910...>>>
 
امتیاز دهی
 
 

Copyright © 2010 The Islamic Republic of Iran Customs Administration - All rights reserved.