محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • چنانچه شرکتهای خارجی فاقد نمایندگی در ایران باشند برای تعیین نماینده جهت انجام تشریفات گمرکی چکار کنند؟

      با فرض سؤال ،‌آن شرکت در کشور متبوع خود می تواند با مراجعه به سفارتخانه و یا نمایندگیهای کنسولی
      نسبت به تعیین و معرفی نماینده در ایران اقدام نماید. و گواهی سفارتخانه در این خصوص کفایت می کند.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها