محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • آیا ممکنست این نوع کالاهای مصرفی مشمول پرداخت حقوق وعوارض گمرکی گردد؟

      بلی ، چنانچه مقدار و نوع کالا با توجه به عنوان و اهداف نمایشگاه مغایرت و یا کالای مصرفی جنبه تجاری داشته باشد. حقوق وعوارض گمرکی کالا از محل سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی وصول خواهد شد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها