محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • کالای ما جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی ... به فرودگاه مهرآباد رسیده است برای حمل و انتقال آن به گمرک نمایشگاهها چکار کنیم؟

      به دو طریق می توان اقدام نمود: یا با مراجعه به گمرک مربوط و تودیع تضمین نسبت به انتقال کالا به گمرک نمایشگاههای اقدام نمود و یا آنکه در مراحل اول به گمرک نمایشگاهها مراجعه و ضمانتنامه را به گمرک نمایشگاه تودیع و با اخذ نامه از گمرک نمایشگاهها بعنوان گمرک مهرآباد به طریق ترانزیت داخلی نسبت به بارگیری و حمل کالا به مقصد این گمرک اقدام نمود.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها